Om Teologifonden

Bakgrund och syfte

Teologifonden bildades genom en anonym donation 1965. Avkastningen ska stödja forskning, undervisning och utbildning inom det teologiska området. Fondens formella namn är ”Stiftelsen teologisk undervisning och forskning i Umeå”.

Donator tänkte sig att Umeå universitet kan komma att inrätta en teologisk fakultet. Om så sker ska fonden, enligt donators föreskrift, söka samarbete med fakulteten, dock utan att det utgör ett villkor för stöd till enskilda projekt. Någon teologisk fakultet har aldrig inrättats vid universitetet, men ämnet teologi har etablerats inom dess humanistiska fakultet. Det torde därför vara i enlighet med donators intentioner att samverkan med Umeå universitet är önskvärd fastän inte nödvändig.

Enligt donationsbrevet ska stiftelsen (Teologifonden) stå under överinseende av domkapitlet i Luleå och förvaltningen handhas av en styrelse som utses av ”kyrkorådet i Umeå stadsförsamling med fyra ledamöter, stiftsrådet i Luleå med en ledamot, konsistoriet vid Umeå Universitet en ledamot och styrelsen för Missionsförsamlingen i Umeå stad en ledamot”. De motsvarande instanser som i dag utser styrelsen är kyrkorådet i Umeå pastorat, stiftsstyrelsen, universitetsstyrelsen samt Hedlundakyrkan Umeå, Equmeniakyrkan.